اخبار
آغاز تکمیل ظرفیت بدون آزمون مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور هرمزگان
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور؛
رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی:
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد:
رويدادها
بيشتر
همايش ها
بيشتر
 
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:
 
رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی:
 
رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی خبر داد:
 
رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان خبر داد:
 
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
 
رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان خبر داد:
 
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور واحد ابوموسی
 
.
 
ریاست دانشگاه پیام نور واحد ابوموسی
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر
اخبار
بيشتر
پروهشی
بيشتر
فارغ التحصیلی
بيشتر
برنامه ریزی و برنامه کلاسی بيشتر
هیات علمی
بيشتر
معرفی رشته های دانشگاه
رشته های کارشانسی

رشته های ارشد
بيشتر
ارتباط با دانشگاه
 

ارتباط با دفتر ریاست 07635623699
مسئول دفتر ریاست 07635623699
مدیر آموزش و کارکنان
07635623699
کارشناس آموزش
07635623699
کارشناس فارغ التحصیلان
07635623699
کارشناس فرهنگی 07635623699
کارشناس اداری و مالی 07635623699
مسئول دبیرخانه 07635623699
مسئول حراست 07635623699
بيشتر